Yleiset osanottoehdot

1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET
Näytteilleasettajina voivat olla:

a) Osallistumiskutsussa mainittujen tuotteiden valmistajat, tuottajat tai heidän valtuuttamansa edustajat,
b) Edellä mainittujen toiminimien yhteisosastot ja alan tiedotusosastot,
c) Julkiset hallinnon laitokset, järjestöt, seurat ja kaupungit sekä kunnat.


Ainoastaan ne tuotteet, jotka on mainittu ilmoittauduttaessa ja jotka järjestäjä Hämeen Messut Oy on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle. Näyttelyosastossa saadaan mainita, muu kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajien toiminimi vain järjestäjän suostumuksella. Näytteilleasettaja saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta. Näytteille asetettuja tuotteita ei saa messujen aikana viedä pois osastolta.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA NÄYTTELYSOPIMUS
Sitova näyttelytilavaraus tehdään järjestäjän vahvistamalla ilmoittautumislomakkeella. Järjestäjä hyväksyy ilmoittautumisen lähettämällä näyttelysopimuksen. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa näyttelysopimuksen päiväyksestä, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 30 vrk ennen tilaisuuden alkamista.

Näytteilleasettaja on tällöin kuitenkin velvollinen maksamaan jo erääntyneet maksut. Mikäli varausten yhteismäärä täyttää käytettävissä olevat näyttelytilat ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jaetaan tilat ilmoittautumis-järjestyksessä. Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

3. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN
Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ellei paikanvuokraa suoriteta määräaikana. Sopimuksen näin tai muulla tavoin näytteilleasettajan syystä purkautuessa järjestäjä perii jo erääntyneet maksut.

4. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA OSASTOJEN RAKENTAMINEN
Messuille saapuvat tavaralähetykset on merkittävä yrityksen nimellä, osaston numerolla sekä messutapahtuman nimellä. Messujärjestäjä ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta messujen jälkeen. Näytteilleasettaja, jonka nimissä osasto on varattu, vastaa viime kädessä oman osastonsa järjestäjälle aiheuttamista kustannuksista. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä ja somistamisesta. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.

Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimistä (esim. vuoraus, maalaus tms.). Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niiden kaide tai muu suoja. Väliseinien korkeuden (vakio 250 cm) ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta.

Yli 1000 kg painavien näyttelyesineiden paino/m² on ilmoitettava etukäteen messujärjestäjälle. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille tai messualueelle mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisen ennakkolupa. Suunnitelmat tällaisista osastoista on esitettävä järjestäjälle kolmena kappaleena 30 päivää ennen ao. messujen alkamista. Toisen kerroksen pinta-alasta veloitetaan neliömetriltä 50% lattiatilan neliövuokrasta. Ilmoitetuista rakennus- ja purkuajoista poikkeamat veloitetaan messurakentajalta 200 mk/tunti/osasto.

5. SÄHKÖVIRTA JA -TYÖ
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 380/220 v, 50 Hz. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä erillistä lomaketta käyttäen osastossaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt.

Sähköasennuksista vastaa järjestäjän valitsema sähköasennusliike. Hämeen Messut Oy veloittaa näyttelyn päätyttyä sähkön liittymämaksun, sähkötarvikkeet ja -työt sekä osastolta mahdollisesti kadonneista hallitsemistaan tarvikkeista. Ulkomaisten sähkötarvikkeiden tulee täyttää suomessa voimassa olevat määräykset. Verkostoon liittämisen ja erottamisen suorittaa aina järjestäjän valitsema sähköasennusliike. Messut ei vastaa sähkötarvikkeiden häviämisestä tai rikkoontumisesta.

6. VESI, VIEMÄRI JA PAINEILMA
Veden, viemärin ja paineilman tarpeesta on mainittava jo ilmoittautumisen yhteydessä. Vesi- ja viemäritöissä, vedenkulutuksesta sekä paineilmasta aiheutuvat kustannukset maksaa näytteilleasettaja.

7. PALO- JA MUU TURVALLISUUS
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja messualueen paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tupakointi on sallittu ainoastaan ravintolassa, kahviossa ja näyttelyosastojen neuvottelutiloissa. Näyttelyosastolla on tupakointi kielletty. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

8. VARTIOINTI
Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

9. VAKUUTUKSET
Järjestäjä on ottanut vastuuvakuutuksen sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, joka sille voimassa olevan oikeuden mukaan voi syntyä oman henkilökuntansa toimenpiteistä tai sen kunnossapitovastuulla olevista laitteista kolmannelle aiheutuneista vahingoista.

Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneista vahingoista tai näytteilleasettajan itse aiheuttamista vahingoista ei järjestäjä ole vastuussa. Vastaavassa näyttelyasettaja on velvollinen omalla kustannuksellaan ottamaan ja voimassa pitämään oman vahingonkorvausvelvollisuutensa varalta vastuuvakuutuksen. Näytteilleasettaja on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen laajuuden ja laadun. Muutoin näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomista varkaus-, palo- tai muista vakuutuksista.

10. HAVAINTOESITYKSET
Audiovisuaalisten laitteiden ja musiikkivälineiden käyttöön samoin kuin havaintoesityksen järjestämiseen on saatava järjestäjän kirjallinen lupa. TEOSTO ja Gramex perivät tekijänoikeuslain edellyttämän palkkion messuosastoissa esitettävästä musiikista. Havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänen voimakkuutta osastolla valvotaan ja häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Paljon yleisöä kerääville havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava seinällä käytävästä eristetty tila.

11. PUHELIN
Puhelin näyttelyosastoon tilataan erillisellä lomakkeella, jonka järjestäjä toimittaa edelleen Hämeen Puhelin Oy:lle. Hämeen Puhelin laskuttaa tilaajaa puhelin- ja puhelukustannuksista voimassa olevien hinnastojensa mukaisesti.

12. HENKILÖ- JA PYSÄKÖINTIKORTIT
Rakentamis- ja purkamistöiden sekä messujen aikana messualueella saavat oleskella vain ne henkilöt, joilla on järjestäjän antama henkilökortti. Rakentajakortteja saavat näytteilleasettajat tarvitsemansa määrän. Näytteilleasettajakorttien luku määräytyy osaston pinta-alan mukaan, 3 kpl/12 m². Pysäköintikortteja saa veloituksetta pysäköintipaikalle 2 kpl/1-40 näyttelypaikkaneliömetriä kohden. Messujen ajaksi on saatavana lisäksi maksullisia henkilö- ja pysäköintilippuja.

13. LUETTELOTIEDOT
Näytteilleasettajan nimi, osoite ja esiteltävät tuotteet julkaistaan maksutta aakkosellisessa näytteilleasettajaluettelossa. Tiedot julkaistaan suomeksi ja tarpeen mukaan ruotsiksi ja englanniksi. Näytteilleasettaja huolehtii tarvittavista käännöksistä.

14. ASIAKASKORTIT
Näytteilleasettajat voivat tilata asiakkaitaan varten kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja. Veloitus tapahtuu messujen päätyttyä sisäänpääsyn käytettyjen korttien lukumäärä perusteella, kuitenkin vähintään 20 kortista, ellei messukohtaisesti toisin ilmoiteta.

15. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu messualueella ja sen välittämässä läheisyydessä on kielletty. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä voittamattomien esteiden (Force Majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolista Hämeenlinnan kaupunkia.

Allekirjoittamalla ilmoittautumislomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja ohjeita

Tulossa.

Pääsiäismarkkinat 27.2.2010 klo 10-16

Hämeen linna, Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.

Kalamarkkinat 10.-11.4

Hämeensaaressa la klo 9-16, su klo 10-16

ELO-messut 14.15.8.2010

Jo yhdeksännentoista kerran järjestettävät ELO-Messut keräävät jälleen noin 50 000 messuvierasta kauniiseen Hämeensaareen. ELO-messuilla on liki 300 näyttely- ja ELO-messusivuilla.


-->